Nespolehliví plátci DPH

Kdo se stane nespolehlivým plátcem DPH?

Podle zákona o DPH je na základě rozhodnutí správce daně označen jako nespolehlivý plátce takový plátce DPH, který poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně.

Generální finanční ředitelství definuje tyto situace, které jsou považovány za závažná porušení plnění povinností plátce daně z přidané hodnoty a mohou vést k označení plátce za nespolehlivého plátce:

  • dochází k vyměření nebo doměření daně z přidané hodnoty v minimální výši 500 tisíc Kč
  • plátce se zapojil do obchodů, u kterých byl správcem daně z odůvodněné obavy vydán zajišťovací příkaz, který ale nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen
  • u plátce DPH je po dobu minimálně 3 kalendářních po sobě jdoucích měsíců evidován nedoplatek v celkové kumulované výši minimálně 500.000 Kč bez příslušenství daně
  • správce daně neuzná plátcem vypočtený nárok na odpočet a sníží jej minimálně o 500.000 Kč a související vyměřená DPH není plátcem uhrazena
  • DPH je opakovaně (min. za 2 období ze 6 po sobě jdoucích) stanovena podle pomůcek
  • plátce nereaguje na výzvy a nedoloží požadované informace
  • plátce opakovaně (min. 2x za 12 měsíců) a bez řádného odůvodnění nepodá povinná podání k DPH (přiznání k DPH, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení), a to ani na základě výzvy správce daně
  • plátce uvádí nepravdivý údaj ohledně skutečného sídla společnosti.
 Proč kontrolovat nespolehlivé plátce DPH?

Ministerstvo financí zavedlo v roce 2013 "černou listinu" neplatičů DPH. Na seznam se dostane každá firma, která nebude odvádět daně státu. Problém bude mít každý, kdo s ní bude obchodovat.

 

Obchodujete s nespolehlivým plátcem? Budete za něj ručit!

Institut nespolehlivého plátce se tedy netýká jen podnikatelů, kteří se ocitnou na „blacklistu“ ministerstva financí, ale také firem, které se rozhodnou s nespolehlivými plátci obchodovat. Status nespolehlivého plátce totiž stanovuje společné a nerozdílné ručení za odvod daně odběratelem a dodavatelem. Pokud se rozhodnete obchodovat s firmou, která bude v okamžiku uskutečnění plnění uvedena jako nespolehlivý plátce, budete za ni automaticky ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce přijmete. Podnikatelé si tak musí hlídat, s kým obchodují. V případě, že si nezkontrolujete, zda se jedná o nespolehlivého plátce, nebo navzdory tomu, že se jedná o nespolehlivého plátce, s ním bude obchodovat, bude ručit za ním nezaplacenou daň.

Každý by měl věnovat zvýšenou pozornost nejenom při výběru svých obchodních partnerů, ale i nadále průběžně kontrolovat, jestli nejsou označeni jako nespolehliví plátci DPH.
Pokud budete uzavírat obchody s nespolehlivým plátcem, pak Vám hrozí nejenom ručení pro případ neodvedené daně, ale z pohledu finančního úřadu i možnost Vašeho automatického zahrnutí do podvodných řetězců např. v rámci tzv. karuselových podvodů.

 

Status nespolehlivé osoby

Seznam nespolehlivých plátců DPH, vedený finanční správou, se ukázal jako ne zcela účinný.

Pokud nespolehlivý plátce cíleně zrušil svoji registraci k DPH za účelem očištění svého jména, a v dalším období se znovu jako plátce zaregistroval, automaticky získal status Nespolehlivý plátce NE. V případě zrušení statutu plátce DPH mu  je nyní ihned po zrušení registrace "uděleno" označení nespolehlivé osoby se všemi souvisejícími právními důsledky. Dále může za nespolehlivou osobu  správce daně označit jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, a to i tu, která není plátcem DPH, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH, obdobně jako je tomu u dosavadního nespolehlivého plátce. Tato možnost označit statusem nespolehlivosti i jiné osoby, než jsou plátci, pokud vykazují srovnatelné společensky škodlivé jednání, zajistí to, aby v momentě vzniku plátcovství již měli automaticky označení nespolehlivého plátce.

Vymazání je možné až po roce, a to pouze tehdy, když si bude subjekt včas plnit všechny daňové povinnosti.

Z pohledu ručení za odvedení daně zde nedochází u subjektu označeného jako "Nespolehlivá osoba" k ručení, protože pokud subjekt již není plátcem DPH, není tedy ani nespolehlivým plátcem DPH. Z tohoto důvodu dle vyjádření technické podpory aplikací Ministerstva financí neposkytuje webová datová služba registru DPH možnost zjišťovat automatizovaným dotazem statut nespolehlivé osoby.